COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 9/2019/2020

W SPRAWIE: zasad bezpieczeństwa w trakcie zadań realizowanych na terenie poradni, w tym badań diagnostycznych i terapii.

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

§1

Stosowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie zadań realizowanych na terenie poradni, w tym badań diagnostycznych i terapii od dnia 04.05.2020 r. w zakresie niezbędnym do diagnozowania dzieci i uczniów. Nadal czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

§ 2

Wprowadzenie zarządzenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w poradni w okresie pandemii koronawirusa Sars-Cov-2, (załącznik nr. 1) zobowiązuje pracowników do jego przestrzegania.

§ 3

Wprowadza się procedury na wypadek zagrożenia Covid-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania i rozprzestrzeniania się choroby ( załącznik nr. 2) zobowiązuje pracowników do ich  przestrzegania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.05.2020 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 z dnia 04.05.2020 r.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2.

W ramach rekomendacji, WHO proponuje, aby pracodawcy:

 • realizowali obowiązek dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w bardzo szerokim zakresie
 • polecali pracownikom świadczenie pracy zdalnej
 • przygotowali plany awaryjne na wypadek wystąpienia przypadków zakażenia koronawirusem na obszarze, na którym znajduje się zakład pracy lub w samym zakładzie.

W związku ze stanem epidemii informujemy, że Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu stosuje dodatkowe środki ochronne we wszystkich obszarach działalności. Podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, klientom:

 • wydzielono specjalne strefy bezpieczeństwa: korytarz z zachowaniem 1.5 – 2 metrów w czasie oczekiwania na dziecko podczas diagnozy,
 • należy korzystać z dozowników z płynem odkażającym, które umieszczone są w widocznych miejscach w miejscu pracy,
 • każdy rodzic zobowiązany jest do wypełnienia ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI oraz podania w nim temperatury ciała dziecka i swojego. Pomiaru dokonuje osoba diagnozująca dziecko,
 • obowiązkowe jest noszenie maseczek przez dziecko od 4 roku życia,
 • diagnosta odbiera dziecko, a rodzicom wskazuje się miejsce na korytarzu,
 • poradnia nie przyjmuje klientów bez wcześniejszej ustalonego terminu badania (wsparcie emocjonalne prowadzone jest on-line),
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, są regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem i środków odkażających,
 • wprowadzono rotacyjny system pracy pracowników pedagogicznych,
 • w godzinach od 11.30 do 12.00 pomieszczenia są dezynfekowane przez diagnostów,
 • obowiązkiem każdego diagnosty po zakończeniu badania jest dezynfekcja biurka, klamek, krzesełka na którym siedział klient oraz odkażenie rąk, przyłbicy,
 • wskazane jest również wietrzenia pomieszczenia – każdy test, który posiada elementy wielokrotnego użytku należy odłożyć do gabinetu 206 na kwarantannę poprzez naświetlanie lampą UV,
 • gabinet wyposażony jest w przyłbicę dla diagnosty, a także środki dezynfekujące uzupełniane na bieżąco.

JEŻELI KLIENT POMIMO WCZEŚNIEJ PRZEPROWADZONEGO WYWIADU WYGLĄDA NA OSOBĘ CHORĄ, KICHA, MA TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU ZALECA SIĘ KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM W CELU POINFORMOWANIA DYREKTORA O SYTUACJI. KOLEJNE DZIAŁANIA PODEJMUJE DYREKTOR ZGODNIE Z PROCEDURĄ. W TYM CZASIE NALEŻY POINFORMOWAĆ KLIENTA, ABY KICHAŁ I KASZLAŁ W ZGIĘCIE ŁOKCIOWE LUB CHUSTECZKĘ HIGIENICZNĄ, KTÓRĄ NALEŻY OD RAZU WYRZUCIC DO POJEMNIKA NA ODPADY.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9 z dnia 04.05.2020 r.

WPROWADZA SIĘ NIŻEJ WYMIENIONE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM KORONAWIRUSA SARS-COV-2

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u dziecka takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, diagnosta wzywa rodzica, który powinien zabrać dziecko do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 lub 112.

2. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w obiekcie, w którym przebywał klient i zalecenie dostosowania się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępnego na stronie www.gov.pl/Web/korona wirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonymi.

3. Wstrzymanie przyjmowania klientów, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW

 • Ustalenie zasad, które wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć odległość między pracownikami i zachowanie bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy odległość min 1,5-2 m),
 • Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników,
 • Wyposażenie pracowników i gabinety w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice oraz środki do dezynfekcji rąk,
 • Zalecenia dla pracowników
 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
 • diagnosta przed badanie przygotowuje stanowisko pracy oraz potrzebne materiały,
 • karta indywidualna dziecka pozostaje w sekretariacie,
 • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawiczki ochronne podczas wykonywania obowiązków,
 • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników,
 • regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalkach,
 • dezynfekować osuszone dłonie środkiem dezynfekującym o zawartości alkoholu min. 60%,
 • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą jak najszybciej należy wyrzucić do zamkniętego kosza po czym umyć ręce,
 • starać się nie dotykać dłońmi okolicy twarzy, zwłaszcza oczu, nosa i ust,
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste, higieniczne, szczególnie po zakończonej pracy; należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka, klawiatura, myszka, włącznik światła czy biurko,
 • przeniesienie po badaniu testu, który posiada elementy wielokrotnego użytku do gabinetu 206 na kwarantannę,
 • pracownicy administracyjni w przerwie od 11.30 do 12.00 i od 16.30 do 17.00 naświetlają arkusze lampą UV, a następnie umieszczają je w karcie indywidualnej badanego,
 • regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci np. klamki, blaty, krzesła,
 • unikać, o ile to możliwe, dojazdów do pracy środkami komunikacji miejskiej.
 • Wietrzenie pomieszczeń.
 • Ograniczenie do minimum spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania będą prowadzone przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami. Preferowany kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 • Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam, gdzie to możliwe, wykorzystywanie komunikacji m.in. telefonicznej, elektronicznej.

BEZPIECZEŃSTWO W OBIEKCIE

Procedury na czas przed wykonaniem badania

 • Przed wykonaniem badania rekomendujemy wywiad telefoniczny, którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę.
 • Badający telefonicznie przeprowadza wywiad diagnostyczny i umawia termin telefonicznej rozmowy postdiagnostycznej.
 • Za całość działań związanych z diagnozą oraz pobytem na terenie poradni badanego i jego opiekuna prawnego odpowiedzialny jest diagnosta.
 • Zaleca się, aby na wizytę z dzieckiem przyszła tylko jedna osoba.
 • Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć klientów układany jest tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się rodziców w poczekalni oraz uniknąć mieszania się pracowników w przypadku pracy w systemie zmianowym.
 • Wyznaczono obszar w poczekalni z zachowaniem odpowiednich odległości pomiędzy oczekującymi.
 • Diagnosta mierzy temperaturę rodzicowi i dziecku a następnie wpisuje wyniki do Ankiety Wstępnej Kwalifikacji.
 • Rodzic/dziecko przy wejściu do gabinetu dezynfekuje ręce.
 • Rodzic i dziecko używają maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dziecko nie przynosi do poradni żadnych zabawek.
 • Rodzic zostaje poinformowany telefonicznie o przyborach jakie należy przynieść na diagnozę.
 • Rodzic i diagnosta używają maseczek / przyłbic i utrzymują bezpieczny dystans w trakcie rozmowy.

Procedury w trakcie wykonywania badania

 • W stosunku do klientów
 • obowiązek noszenia maseczki / przyłbicy przez rodziców i diagnostę,
 • zakaz używania telefonów w trakcie badania.
 • W stosunku do pracowników
 • obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic oraz rekomendowane noszenie rękawiczek jednorazowych.

Procedury wykonywane po wizycie

 • Po wykonaniu badania następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi dziecko miało kontakt w trakcie badania).
 • Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekującego czas, zanim następny klient zostanie obsłużony w tym samym gabinecie.
 • Wietrzenie każdego pomieszczenia przed przyjęciem kolejnego dziecka.

Artykuł mgr psychologii, Magdaleny Romanowicz „Psycholog, psychiatra w czasie pandemii- kiedy jest potrzebny ? „

https://megawrzuta.pl/download/5f815779addbb7bcd8e3b1e83ede3bf1.html

Artykuł mgr psychologii, Magdaleny Romanowicz ,,Jak rodzice mogą pomagać dzieciom w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową? Najczęściej występujące objawy przeżywania stresu i sytuacji kryzysowej u dzieci i młodzieży”.

https://megawrzuta.pl/download/de23727196a79c2bc5f1749292af8641.html

Artykuł mgr psychologii, Magdaleny Romanowicz ,,Jak dbać o dobrostan dzieci w kryzysowych sytuacjach.  Porady dla rodziców.”

https://megawrzuta.pl/download/f8926aa71c9bbc42f00620ecc6480621.html

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z prof. psychologii społecznej Zbigniewem Nęckim. W obecnym czasie, który niewątpliwie jest zaskoczeniem dla nas wszystkich, czasie światowego kryzysu związanego z pandemią, musimy się skonfrontować ze zjawiskami społecznymi, gospodarczymi, zdrowotnymi i psychologicznymi przerastającymi zwykłe, ludzkie doświadczenie.  Musimy uruchomić nasze wszelkie, dostępne  zasoby zmagania się z tą kryzysową sytuacją oraz zbudować nowe, takie, które pozwolą nam przetrwać w najlepszej kondycji, ocalając wszystko, co jest możliwe do odbudowania dobrego życia ,, po pandemii” Dotyczy to nie tylko wymiaru jednostkowego, osobistego, ale też wymiaru całego społeczeństwa. Można nawet zaryzykować, że także całego gatunku ludzkiego. W związku z tym ważne jest nadanie znaczenia i sensu naszym wysiłkom i ograniczeniom.

https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-polacy-w-kwarantannie-prof-zbigniew-necki-jestesmy-w-psychologicznym-korku-6491014065186945a

Polecamy bajki terapeutyczne wyjaśniające obecną sytuację przedszkolakom i uczniom młodszych klas szkoły podstawowej:

https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/250/Pollandia.pdf?fbclid=IwAR1Af9mPzX_nr_DfXH04LPzA4IgSLqY5aIpevQjrX0FhSz3x2FdsGxll4Z8

https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/251/Kornelka.pdf?fbclid=IwAR0XmfLd-ca7WtK_sMCD9MOrI_gCkTk3TfCCoZ1LkQBqNbJsYpNLhb6oYL4

https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/252/Marcel.pdf?fbclid=IwAR0PVaqZWfpqdfd2Dq51TE9s9AQzwWOwS4LdbQCGi7y-edwCod8rfIaZ9V8

https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/254/CiociaKwarantanna.pdf?fbclid=IwAR3XDRpmg6E5H_V6htJ1oO-gA_B-umYzMumAnbpbR7Fz8qhL473LYi16lkI

https://poznan.naszemiasto.pl/bajka-dla-dzieci-o-koronawirusie-o-zlym-krolu-i-dobrej/ar/c15-7601795

W tym trudnym czasie warto rozmawiać z dziećmi nie tylko o faktach, ale także o ich emocjach. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami :

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_043dfd8a71d64cb78df2c51d21574e6b.pdf?fbclid=IwAR3WeW_XyypcJYz1Se4YIMO4UvGQQIjAVju9ZfUoIctzZJYz0xTPIKwLjFY

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&fbclid=IwAR3oBD2FGAJy85FjNexyJx8BzzFxXwaDF1Cd3qP3MSJpcUaH09pV4POTdmI&feature=youtu.be&app=desktop