Druki

Opinia nauczyciela o uczniu skierowanym na badania w  kierunku specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa).  (Plik PDF )Prosimy o każdorazowe wypełnianie powyższego druku w chwili skierowania dziecka z podejrzeniem dysleksji do badań na terenie tutejszej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Opinia szkoły o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia do potrzeb zespołu orzekającego Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu

Wniosek do Zespołu Orzekającego (Plik PDF) Wniosek ten należy obligatoryjnie wypełniać podczas rozpoczynania procedury starania się o przyznanie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, przyznanie zajęć rewalidacyjno wychowawcych zespołowych lub indywidualnych. Na wniosku powinny znajdować się podpisu obu rodziców – opiekunów prawnych. W razie niemożności uzyskania podpisów należy wypełnić oświadczenie zamieszczone poniżej.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (Plik MS Word) Zaświadczenie to wypełnia lekarz specjalista stwierdzający konieczność objęcia dziecka nauczaniem indywidualnym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, przedszkola w czasie nie krótszym niż 30 dni.

Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy dotyczące nauczania indywidualnego (na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. Określenie możliwości kształcenia w zawodzie w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

Zgłoszenie dziecka do Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (Wniosek rodziców) -Plik MS Word. Plik PDF Wniosek należy wypełniać każdorazowo zwracając się do tutejszej poradni z prośbą o objęcie dziecka opieką specjalistyczną (psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy).

Wiosek o wydanie opinii do lekarza specjalisty (Plik PDF) Wypełnia się celem wydania wyników badań dla lekarza specjalisty (np. neurologa, psychiatry) po przeprowadzonych badaniach specjalistycznych. Okres oczekiwania na w/w wyniki badań ok. 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Wyniki badań należy odebrać osobiście w sekretariacie Poradni.

Wniosek o wydanie opinii  Wiosek o wydanie opinii Wypełnia się celem uzyskania opinii specjalistycznej (psychologiczno – pedagogicznej) po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych dotyczących zgłaszanego problemu.  Okres oczekiwania na w/w opinię wynosi 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 60 dni. Opinię należy odebrać osobiście.

Niedosłuch, Zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie to wypełnia lekarz specjalista stwierdzający konieczność objęcia dziecka kształceniem specjalnym ze względu na stan zdrowia – niesłyszenie i słabosłyszenie.

Niedowidzenie, Zaświadczenie lekarskie.  Zaświadczenie to wypełnia lekarz specjalista stwierdzający konieczność objęcia dziecka kształceniem specjalnym ze względu na stan zdrowia – słabowidzenie, niewidzenie.

Opinia nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów pracujących z dzieckiem/ uczniem, którego rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń złożyli do Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagicznej w Kędzierzynie-Koźlu wniosek o wydanie opinii dotyczącej zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/kształcenia lub jej kontynuacji (Plik MS Word)

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych (dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach)  PLIK PDF do pobrania Proszę pobrać i wydrukować