PORADNIA CZYNNA W TRYBIE NIESTACJONARNYM – ZAGROŻENIE ZACHOROWANIEM, PRACOWNICY UDZIELAJĄ PORAD ONLINE

Dyrektor oraz pracownicy poradni informują, iż w terminie od 19.03.2020 r. do 10.04.2020 r. na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tutejsza poradni pozostaje czynna w trybie NIESTACJONARNYM.

Aktualnie pracownicy Poradni pracują w następujących obszarach:

– prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców oraz nauczycieli

– prowadzenie konsultacji, porad i wsparcia dla uczniów

– kontynuowanie oddziaływań terapeutycznych rozpoczętych przed ograniczeniem funkcjonowania Poradni w formie uzgodnionej z osobami prowadzącymi (psychologami, pedagogami, logopedami)

– opracowywanie opinii i orzeczeń dzieci i uczniów z wykorzystaniem służbowych e-mail.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów Poradni informujemy, iż istnieje stała możliwość kontaktowania się z pracownikami tutejszej poradni. Adresy e-mail pracowników dostępne poniżej lub w zakładce GODZINY.

 mgr Magdalena Bagrowska    mbagrowska@poradniakk.pl
psycholog
mgr Maria Białek                                    mbialek@poradniakk.pl
psycholog
mgr Małgorzata Kaduk                       mkaduk@poradniakk.pl
psycholog
Anna Kochalska – Siwak                    akochalska-siwak@poradniakk.pl
psycholog
mgr Ewa Malerczyk                               emalerczyk@poradniakk.pl 
psycholog
mgr Małgorzata Musioł                      mmusiol@poradniakk.pl
psycholog
Magdalena Romanowicz                      mromanowicz@poradniakk.pl
psycholog
mgr Robert Warzecha                       rwarzecha@poradniakk.pl
psycholog
mgr Alina Czech                                       aczech@poradniakk.pl    
pedagog
mgr Anna Mynarek -Kula                    amynarek-kula@poradniakk.pl 
pedagog
mgr Danuta Kiełbasińska                    dkielbasinska@poradniakk.pl 
pedagog
mgr Elżbieta Osińska Sobczyk        eosinska-sobczyk@poradniakk.pl
pedagog
mgr Mirela Rybarczyk                          mrybarczyk@poradniakk.pl
pedagog
mgr Justyna Lubieniecka                  jlubieniecka@poradniakk.pl 
dyrektor
mgr Grażyna Całek – Zawadzka       gcalek-zawadzka@pradniakk.pl
logopeda
mgr Izabela Macalik                           imacalik@poradniakk.pl
logopeda
         

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, specjalista

DYREKTOR  PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W KĘDZERZYNIE-KOŹLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY – 0,5 etatu

W Y M A G A N I A   N I E Z B Ę D N E

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie średnie lub wyższe, 

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty.

W Y M A G A N I A   D O D A T K O W E

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

1. Biegła znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu Ms Office, obsługi faksu, kserokopiarki, poczty internetowej itp.

2. Sumienność.

3. Uczciwość.

4. Punktualność.

5. Komunikatywność.

6. Pracowitość.

7. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.

Z A K R E S   O B O W I Ą Z K Ó W

1. Prowadzenie rejestracji bieżącej klientów poradni.

2. Udzielanie informacji klientom poradni nt. zasad i organizacji pracy poradni.

3. Przepisywanie opinii dzieci i młodzieży.

4. Odpowiedzialność za estetykę opracowywanych dokumentów.

5. Wydawanie rodzicom i prawnym opiekunom opinii ich dzieci.

6. Pisanie pism w sprawach dotyczących przyjmowanych w poradni klientów.

7. Przygotowywanie korespondencji i załatwianie spraw na poczcie.

8. Terminowe wysyłanie pism i dokumentów.

9. Przestrzeganie terminowości prowadzonych prac.

10. Ścisła współpraca z innymi pracownikami sekretariatu – wzajemne zastępstwo.

11. Doskonalenie swojego warsztatu pracy i umiejętności zawodowych oraz systematyczne zdobywanie nowej wiedzy wymaganej na zajmowanym stanowisku.

12. Dbanie o estetykę przydzielonego do pracy pomieszczenia.

13. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz innych obowiązujących w placówce.

14. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

15. Wykonywanie innych prac związanych z pracą sekretariatu zleconych przez dyrektora.

W A R U N K I   P R A C Y   I   P Ł A C Y

1. Miejsce pracy znajduje się w budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

2. Praca ma charakter biurowy, w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu).

3. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej  i radzenia sobie ze stresem.

4. Bezpośredni kontakt z klientem.

5. Wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze.

6. Przewidywany termin zatrudnienia to 07.04.2020 r.

7. Zatrudnienie: pierwsza umowa na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony.

8. Warunki płacy: Wynagrodzenie wg regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Kędzierzynie-Koźlu.  

W Y M A G A N E   D O K U M E N T Y

1. CV, list motywacyjny,

2. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4. kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

5. „oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem,

6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty,

7. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku referenta ds. administracyjnych.  

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu,  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.

T E R M I N   I   M I E J S C E   S K Ł A D A N I A   D O K U M E N T Ó W 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 05 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00 tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie przewidujemy możliwości dostarczania dokumentów poprzez pocztę tradycyjną oraz osobiście)  na adres e -mail sekretariat@poradniakk.pl z dopiskiem „Rekrutacja PPPP w Kędzierzynie-Koźlu”. 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyrektor  Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu

mgr Justyna Lubieniecka 

Kędzierzyn-Koźle, dn. 2020-03-20

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Wesołych Świąt!

Bez zmartwień, z barszczem, z karpiem, z gościem, co niesie szczęście! Czeka nań przecież miejsce. Wesołych Świąt! A w Święta, niech się snuje kolęda. I gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie. Wesołych Świąt! A z Gwiazdką! Pod świeczek łuną jasną życzcie sobie – najwięcej: zwykłego, ludzkiego szczęścia!

Grono Pedagogiczne i Pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zmiana godzin pracy pracowników pedagogicznych

zegarInformujemy, że w zakładce Godziny znajdują się zaktualizowane godziny pracy pracowników pedagogicznych. Jednocześnie przypominamy, że sekretariat poradni czynny jest w od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 17.00. oraz w piątek 7.30-15.00. Zapraszamy.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Oferta na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor i pracownicy PPPP informują, iż została przygotowana,  zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem oferta dla szkół na rok szkolny 2019/2020. Wybrani pracownicy będą kontaktować się z Państwem celem omówienia szczegółów. Zapraszamy do współpracy. Szczegóły w zakładce OFERTA

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Terminy Zespołu Orzekającego 2019/2020

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/ 2020 Zespoły Orzekające odbywać się będą w następujących terminach:

kwiecień         03, 17

maj                  08, 22, 29

czerwiec         05, 19, 29

lipiec               10, 24

sierpień          07, 21, 28

Skład Z.O.:

mgr J. Lubieniecka, przewodniczący

mgr E. Osińska – Sobczyk, pedagog/tyflopedagog

mgr A. Mynarek Kula, pedagog/surdopedagog

mgr M. Bagrowska, psycholog

mgr R. Warzecha. psycholog

mgr M. Kaduk, psycholog/autyzm, Z.A.

mgr I. Macalik, logopeda

mgr G. Całek-Zawadzka, logopeda

B. Baran – lekarz

M. Białek – lekarz

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Witamy w nowym roku szkolnym

Uczniom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Szkół życzymy w roku szkolnym 2019/2020 samych sukcesów, dużo życzliwości oraz jeszcze więcej uśmiechu i przyjemności z nauki i pracy.

Dyrektor i Pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Udanych ferii zimowych

Z okazji zbliżających się ferii zimowych Dyrektor oraz pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu życzą wszystkim bezpiecznego i pełnego atrakcji wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Poradnia nieczynna

zegarInformujemy, że w dniach 24,25,26.12.2018 r. tutejsza Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna będzie NIECZYNNA. Zapraszamy od 27.12 2018r. 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Za życiem

W dniu 19 grudnia 2017 r. zostało podpisane Porozumienie Nr MEN/ 2017/DWKI/1981 pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim, w którym wskazano Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kędzierzynie – Koźlu  do pełnienia roli  ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego realizującego zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin” Za Życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały NR 160  Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za Życiem”..

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Życzenia wakacyjne

imagesZakończył się rok szkolny i rozpoczęły wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”.

Życzą Dyrektor i Grono Pedagogiczne Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Program „CANDIS” w Kędzierzynie-Koźlu

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że od dnia 02.01.2018r. na terenie tutejszej poradni realizowany jest program CANDIS. Oferta programu skierowana jest do użytkowników substancji psychoaktywnych, osób powyżej 16 roku życia.  Bezpośrednim realizatorem programu jest specjalista ds. uzależnień Pan Grzegorz Romanow. Program realizowany jest w ramach indywidualnych spotkań z klientem. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z prowadzącym pod numerem telefonu 793-989-656.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!

Bądź dzieckiem jak najdłużej
Jak dziecko baw się, śmiej
I kochaj tak jak dziecko
I serce dziecka zawsze miej!

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka życzy Dyrektor i pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

Grono Pedagogiczne i Pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„Niebieski Wieloryb” Śmiertelna gra dla nastolatków

W związku z doniesieniami prasowymi uczulamy, że Blue Whale Challenge „Niebieski Wieloryb” to niebezpieczna „zabawa” internetowa. Uczestnicy codziennie otrzymują jedno ustalone zadanie. Przez 50 dni koordynator zwany „opiekunem” każe im między innymi dokonywać samookaleczenia, unikać snu i oglądać horrory. „Zabawa” kończy się samobójstwem.  W razie ujawienia przez Państwa podejrzenia, że Wasze dziecko może mieć kontakt z grą – prosimy o kontakt z pracownikami szkoły, Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną lub Poradnią Zdrowia Psychicznego celem podjęcia interwencji. Co powinno zwrócić Państwa uwagę ? : nowopowstałe samookaleczenia na przedramionach (w tym napis F50), nienaturalne wstawanie dziecka o bardzo wczesnych godzinach (4:20), prowadzenie rozmów z nieznajomymi z Internetu (także np. w j.angielskim), pojawiające się wizerunki wieloryba (na udach, podudziach), słuchanie depresyjnej muzyki, oglądanie filmów o depresjonogennej treści, horrorów, zmiana w funkcjonowaniu.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Biuletyn Informacji Publicznej

Informujemy, iż od kilku dni tutejsza Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dysponuje w pełni funkcjonalną stroną Biuletynu Informacji Publicznej.  Zapraszamy do lektury.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Oferta edukacyjno – terapeutyczna książki „Wierszolandia terapeutyczna dla dzieci”

 Śpieszmy się czytać książki z dziećmi, bo nasze dzieci tak szybko rosną.

Oferta ta jest przeznaczona dla rodzica, pedagoga szkolnego, psychologa oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, terapeutyczne, rewalidacyjne czy lekcje wychowawcze w szkole. Świat dziecka z tą książką jest bardziej kolorowy i przyjazny. „Wierszolandia terapeutyczna dla dzieci” pozwoli otworzyć wrota do krainy magicznego świata bajki, gdzie każde dziecko uwolni swoje uczucia, a poprzez rysunek znajdzie sposób na ich wyrażenie. „Wierszolandia terapeutyczna” uczy zdolności radzenia sobie z trudnymi emocjami, wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga zdobywać wiedzę o byciu w grupie, ćwiczy wrażliwość na zjawiska przyrody, doskonali umiejętność rozwiązywania problemów codziennych, uczy pozytywnego myślenia, wzmacnia dążenia i marzenia, kształtuje wyobraźnię, uczy cierpliwości i umiejętności dbania o własne rzeczy.

Dzieci zawsze lubiły świat bajek, które pozwalały na ekspresję wyobraźni. Bajki wspomagają rozwój emocjonalny maluchów, ponieważ umożliwiają wyrażać uczucia poprzez identyfikację z bohaterami bajek.

Książka to materiał, który może uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne z uwagi na:wierwsz

  • walory wierszowano -rymowane umożliwiające kształtowanie dodatkowo percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, czytania ze zrozumieniem oraz zdolności pojęciowych związanych z nabywaniem słownictwa
  • walory artystyczno- plastyczne w postaci wykonania z dzieckiem rysunku na podstawie wiersza czy zaproponowania ćwiczenia graficznego w oparciu o zamieszczone w książce rysunki do kolorowania ćwiczące zdolności manualne i zdolności grafomanualne.
  • walory szczególnego terapeutycznego kontaktu poprzez rozmowę z dzieckiem
  • walory literackie związane z rozwijaniem nawyku czytania u dzieci i zainteresowania książką
  • Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Trening umiejętności społecznych

Na terenie naszej poradni realizowany jest Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z rozpoznanym Zespołem Aspergera (dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i I – III szkół gimnazjalnych).

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w wyżej wymienionych spotkaniach prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia:

M. Kaduk, E.Malerczyk

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Szkoła Rodziców i Wychowawców

logo-szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcowInformujemy, że są jeszcze ostatnie wolne miejsca dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą wziąć udział w cyklu 10 warsztatów psychoedukacyjnych „Szkoła Rodziców i -Wychowawców”.

Spotkania rozpoczną się w miesiącu październiku 2016 r. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie poradni we wtorki w godzinach od 17.15 do 20.00.

Osoby prowadzące: M. Kaduk, E. Malerczyk

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Grupa rozwojowa dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych…

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym nauczycieli stażystów oraz nauczycieli kontraktowych do udziału w grupie. Celem grupy rozwojowej jest nabywanie nowych kompetencji w zawodzie nauczyciela, wsparcie w rozwiazywaniu aktualnych problemów oraz nabycie nawyku korzystania z superwizji koleżeńskiej.

Forma zajęć przewiduje cykliczne spotkania dla nauczycieli ok 1 x w miesiącu w godzinach popołudniowych podczas których omawiane będą podstawowe kwestie prawa oświatowego (w tym te przygotowywujące do egzaminu), możliwości współpracy z PPPP, kwestie prewencji wypalenia zawodowego nauczycieli, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, warsztaty emisji głosu… Katalog możliwości pozostaje ograniczony jedynie fantazją uczestników…

Zapraszamy serdecznie, do kontaktu z sekretariatem poradni celem wstępnej deklaracji uczestnictwa. Zajęcia kończą się wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie potwierdzającym współpracę z tutejszą PPPP.

Prowadzacy: R. Warzecha

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz