Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, specjalista

DYREKTOR  PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W KĘDZERZYNIE-KOŹLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY – 0,5 etatu

W Y M A G A N I A   N I E Z B Ę D N E

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie średnie lub wyższe, 

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty.

W Y M A G A N I A   D O D A T K O W E

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

1. Biegła znajomość techniki komputerowej, szczególnie w zakresie pakietu Ms Office, obsługi faksu, kserokopiarki, poczty internetowej itp.

2. Sumienność.

3. Uczciwość.

4. Punktualność.

5. Komunikatywność.

6. Pracowitość.

7. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.

Z A K R E S   O B O W I Ą Z K Ó W

1. Prowadzenie rejestracji bieżącej klientów poradni.

2. Udzielanie informacji klientom poradni nt. zasad i organizacji pracy poradni.

3. Przepisywanie opinii dzieci i młodzieży.

4. Odpowiedzialność za estetykę opracowywanych dokumentów.

5. Wydawanie rodzicom i prawnym opiekunom opinii ich dzieci.

6. Pisanie pism w sprawach dotyczących przyjmowanych w poradni klientów.

7. Przygotowywanie korespondencji i załatwianie spraw na poczcie.

8. Terminowe wysyłanie pism i dokumentów.

9. Przestrzeganie terminowości prowadzonych prac.

10. Ścisła współpraca z innymi pracownikami sekretariatu – wzajemne zastępstwo.

11. Doskonalenie swojego warsztatu pracy i umiejętności zawodowych oraz systematyczne zdobywanie nowej wiedzy wymaganej na zajmowanym stanowisku.

12. Dbanie o estetykę przydzielonego do pracy pomieszczenia.

13. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz innych obowiązujących w placówce.

14. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

15. Wykonywanie innych prac związanych z pracą sekretariatu zleconych przez dyrektora.

W A R U N K I   P R A C Y   I   P Ł A C Y

1. Miejsce pracy znajduje się w budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

2. Praca ma charakter biurowy, w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu).

3. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej  i radzenia sobie ze stresem.

4. Bezpośredni kontakt z klientem.

5. Wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze.

6. Przewidywany termin zatrudnienia to 07.04.2020 r.

7. Zatrudnienie: pierwsza umowa na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony.

8. Warunki płacy: Wynagrodzenie wg regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Kędzierzynie-Koźlu.  

W Y M A G A N E   D O K U M E N T Y

1. CV, list motywacyjny,

2. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4. kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

5. „oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem,

6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty,

7. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku referenta ds. administracyjnych.  

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu,  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.

T E R M I N   I   M I E J S C E   S K Ł A D A N I A   D O K U M E N T Ó W 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 05 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00 tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie przewidujemy możliwości dostarczania dokumentów poprzez pocztę tradycyjną oraz osobiście)  na adres e -mail sekretariat@poradniakk.pl z dopiskiem „Rekrutacja PPPP w Kędzierzynie-Koźlu”. 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyrektor  Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu

mgr Justyna Lubieniecka 

Kędzierzyn-Koźle, dn. 2020-03-20

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz