Deklaracja Dostępności

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Do budynku poradni prowadzi główne wejście ze schodami. Poradnia mieści się na II piętrze. Nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dojście do osób niepełnosprawnych zapewnione jest poprzez zamontowaną windę. Wejście do poradni jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W placówce znajduje się również wyjście ewakuacyjne. Przed wejściem do budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W poradni znajduje się jeden korytarz główny, stanowiący jednocześnie poczekalnię dla klientów. Klatka schodowa umieszczona jest na początku korytarza. Budynek posiada jedną windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku poradni nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking znajduje się bezpośrednio pod poradnią, posiada wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Wybrani pracownicy poradni posiadają natomiast pełne przeszkolenie w zakresie pracy z osobami z dysfunkcją wzroku (tyflopedagodzy) oraz dysfunkcją słuchu (surdopedagodzy).

Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej