Druk

Opinia nauczyciela o uczniu

Opinia nauczyciela o uczniu skierowanym na badania w kierunku specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa). (Plik PDF) Prosimy o każdorazowe wypełnianie powyższego druku w chwili skierowania dziecka z podejrzeniem dysleksji do badań na terenie tutejszej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Pobierz .PDF

Opinia szkoły o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia

Opinia szkoły o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia do potrzeb zespołu orzekającego Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Pobierz .ODT

Wniosek do Zespołu Orzekającego

Wniosek ten należy obligatoryjnie wypełniać podczas rozpoczynania procedury starania się o przyznanie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, przyznanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych. Na wniosku powinny znajdować się podpisy obu rodziców – opiekunów prawnych. W razie niemożności uzyskania podpisów należy wypełnić oświadczenie zamieszczone poniżej.

Pobierz .PDF

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Zaświadczenie to wypełnia lekarz specjalista stwierdzający konieczność objęcia dziecka nauczaniem indywidualnym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, przedszkola w czasie nie krótszym niż 30 dni. (Plik MS Word)

Pobierz .ODT

Zaświadczenie lekarskie dotyczące nauczania indywidualnego

Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy dotyczące nauczania indywidualnego (na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego). Określenie możliwości kształcenia w zawodzie w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

Pobierz .ODT

Zgłoszenie dziecka do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Wniosek rodziców. Wniosek należy wypełniać każdorazowo zwracając się do tutejszej poradni z prośbą o objęcie dziecka opieką specjalistyczną (psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy).

Pobierz .ODT Pobierz .PDF

Wniosek o wydanie opinii do lekarza specjalisty

Wypełnia się celem wydania wyników badań dla lekarza specjalisty (np. neurologa, psychiatry) po przeprowadzonych badaniach specjalistycznych. Okres oczekiwania na w/w wyniki badań ok. 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Wyniki badań należy odebrać osobiście w sekretariacie Poradni. (Plik PDF)

Pobierz .ODT

Wniosek o wydanie opinii

Wypełnia się celem uzyskania opinii specjalistycznej (psychologiczno-pedagogicznej) po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych dotyczących zgłaszanego problemu. Okres oczekiwania na w/w opinię wynosi 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 60 dni. Opinię należy odebrać osobiście.

Pobierz .ODT

Zaświadczenie lekarskie - Niedosłuch

Zaświadczenie to wypełnia lekarz specjalista stwierdzający konieczność objęcia dziecka kształceniem specjalnym ze względu na stan zdrowia – niesłyszenie i słabosłyszenie.

Pobierz .PDF

Zaświadczenie lekarskie - Niedowidzenie

Zaświadczenie to wypełnia lekarz specjalista stwierdzający konieczność objęcia dziecka kształceniem specjalnym ze względu na stan zdrowia – słabowidzenie, niewidzenie.

Pobierz .ODT

Opinia nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów

Opinia nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów pracujących z dzieckiem/uczniem, którego rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń złożyli do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu wniosek o wydanie opinii dotyczącej zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/kształcenia lub jej kontynuacji. (Plik MS Word)

Pobierz .ODT

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych

Informacja dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. (Plik PDF) Proszę pobrać i wydrukować.

Pobierz .PDF
Za Życiem
Program "Za Życiem" w Polsce to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodzin i osób niepełnosprawnych.
Dowiedz Się Więcej
Statut
Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowiedz Się Więcej
Nasza Kadra
Nasza kadra składa się z doradców zawodowych. Wśród nas są psychologowie, pedagodzy i logopedzi.
Dowiedz Się Więcej
RODO
Dane przetwarzane zgodnie z RODO tylko do usług psychologiczno-pedagogicznych. Prawo do dostępu, poprawy, usuwania danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dowiedz Się Więcej